Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.amakidslodz.pl lub innych domenach administrowanych przez Firmę Grupa VELMARK Tomasz Marcinkowski vel Marciniak odnoszących się do niniejszej Polityki


WZORY WNIOSKÓW

1. Wzór formularza : wniosek o usunięcie danych

2. Wzór formularza: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

3. Wzór formularza: sprzeciw wobec przetwarzania danych

4. Wzór formularza: wniosek o ograniczenie przetwarzania danych

5. Wzór formularza: wniosek o udostępnienie danych

6. Wzór formularza: wniosek o sprostowanie danych

7. Wzór formularza: wniosek o przekazanie danych


Ochrony Prywatności (dalej „Serwis").

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze" należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, w szczególności konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy", pojedynczo „Użytkownik"). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.


I. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe") jest Grupa VELMARK TOMASZ MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87 90-057, wpisana do rejestru przedsiębiorców o numerze NIP: 7281622115.


II. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


III. ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.


IV. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.


V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług.


VI. INFORMACJE HANDLOWE, ANKIETY

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do Centrum Edukacji Karolina Fąfara oraz produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.


VII. DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SERWISU

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.


VIII. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę;

b) będzie to uzasadnione i zgodne z przepisami prawa;

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na każde żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.


X. KONTAKT

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:

Firma Grupa VELMARK Tomasz Marcinkowski vel Marciniak, ul. Sienkiewicza 85/87 , 90-057 Łódź, tel: +48 888 570 101, e-mail: biuro@amakidslodz.pl

Made on
Tilda